6.1 Behouden, duurzaam ontwikkelen en beleefbaar maken van cultureel erfgoed inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten

Cultureel erfgoed vormt het karakter van Overijssel en vertelt onze geschiedenis. Erfgoed draagt bij aan de sociale cohesie, ruimtelijke kwaliteit en vrijetijdseconomie. Daarom stimuleren wij initiatieven voor het behoud, de duurzame ontwikkeling en het beleefbaar maken van materieel / immaterieel erfgoed, zoals gebouwen, landschappen, archeologische vondsten en streektaal en cultuur. Daarbij geven wij invulling aan onze (wettelijke) taken in het erfgoedbestel. Historische thema’s die van buitengewoon belang zijn voor de identiteit van Overijssel krijgen bijzondere aandacht.

Context

Overijssel heeft een rijk verleden. Cultureel erfgoed is overal in onze samenleving aanwezig. In musea, historische binnensteden en op het platteland. En als immaterieel erfgoed in onze tradities, rituelen en verhalen. Het maakt het verleden zichtbaar, zodat wij beter het heden begrijpen en dat helpt ons weer om gericht over de toekomst na te denken. Thema’s die in het bijzonder met onze geschiedenis zijn verbonden zijn bijvoorbeeld: Hanze en Moderne Devotie, patriottisme en democratie, het boerenleven door de eeuwen heen en religieus erfgoed en de geschiedenis van de textielindustrie. Veel inwoners en (vrijwilligers)organisaties in Overijssel zetten zich in voor het behoud van Overijssels erfgoed in al zijn verschijningsvormen. Bestuurlijke afspraken met het Rijk en de nieuwe Erfgoedwet vormen mede ons handelingskader.

De interprovinciale verdeelsleutel voor Restauratie Rijksmonumenten is onderwerp van gesprek tussen de 12 provincies en het Rijk. Mogelijk leidt dit tot een andere verdeling van het Rijksbudget tussen de provincies. Indien dit noopt tot het bijstellen van het Overijsselse beleid komen wij hierop terug bij uw Staten.