4.8.1 Stimuleren slim gebruik van bestaande netwerken door gedragsverandering

Voor een betere economische bereikbaarheid is ook van belang dat bewuster wordt gekozen hoe, of en op welk tijdstip men zich verplaatst van herkomst naar bestemming. Vaak vervallen mensen in gewoontegedrag waardoor ze bijvoorbeeld dagelijks op vaste tijden de auto pakken. Betere bewustwording van alternatieven om niet, anders of op een ander tijdstip te verplaatsen heeft een positief effect op de economische bereikbaarheid voor die reizigers die wel zijn aangewezen op vaste tijden en bepaalde vervoerswijzen. Een betere bewustwording draagt bij aan slimmer combineren en beter benutten van verschillende vervoersystemen. Hieraan geven wij invulling door het programma Beter Benutten (ondermeer werkgeversaanpak).

Context

Inzetten op bewustwording om bestaande vervoerssystemen en netwerken slimmer te combineren en beter te benutten is relatief vaak goedkoper dan alleen (blijvend) investeren in uitbreiding van infrastructuur. Tevens draagt bewuster reisgedrag en de toepassing van slimme systemen bij aan andere beleidsdoelen als duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. In Overijssel voeren we samen met bedrijfsleven, instellingen en scholen het Rijksprogramma Beter Benutten uit (liep tot en met 2017) Vanaf 2018 worden de beste projecten waaronder de werkgeversaanpak en fietstimuleringsacties onderdeel van de integrale regionale mobiliteitsaanpak. Zie ook prestatie 4.6.11 Verbetering doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement.

Acties

  1. Wij geven vorm aan het vervolg van Beter Benutten in een programma Slimme en Duurzame mobiliteit dat wij verankeren en borgen in de integrale mobiliteitsaanpak van provincie en gemeenten. Wij doen dit samen met het Rijk, regionale overheden en bedrijfsleven in de regio's Zwolle-Kampen, Twente en Stedendriehoek

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

In het kader van het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit (ubs 5.5)  hebben wij cofinacieringsmiddelen van het rijk gekregen. Deze middelen zijn tezamen met de regiobijdragen opgenomen in de reserve Mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer. Ter dekking van de subsidieregeling 'Slimme en duurzame mobiliteit Overijssel’ (Ubs 5.5; 'Bereikbaarheidsfonds') willen we € 250.000 toevoegen aan de begroting 2019.

Daarnaast stellen wij u voor om onze jaarlijkse bijdrage aan Incident Management in het vervolg te verantwoorden onder prestatie 4.8.1 in plaats van 4.6.9. Dit is een logischer plek gelet op de aard van de activiteit. Als gevolg hiervan wordt het jaarlijkse budget van € 30.000 opgenomen onder prestatie 4.8.1. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen de kerntaak.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Naast regisseur voor de regionale mobiliteitsaanpak waaronder slimmer reizen en beter benutten zijn we investeerder en uitvoerder op onderdelen, tevens zijn we belangenbehartiger richting het Rijk om zo goed mogelijk aangehaakt te blijven op bestaande en toekomstige Rijksinitiatieven.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Ketenmobiliteit- Investeren in kansrijke relaties OV en fiets [PS/2013/816] (bijbehorend besluit)