4.7.2 Vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur

Om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te garanderen, is het noodzakelijk om verouderde infrastructuur en kunstwerken te vervangen. De kosten voor regulier onderhoud aan verouderde kunstwerken zijn dermate hoog dat vervanging noodzakelijk is. In juni 2016 hebben Provinciale Staten het 'Uitvoeringsprogramma vervangingsinvesteringen provinciale infrastructuur 2016 - 2019' vastgesteld PS-besluit PS/2016/300.

Context

In de periode 2016 tot en met 2019 vervangen we circa 23 kilometer hoofdrijbaan, 22 kunstwerken en vervangen of verbeteren we ruim 20 kilometer oeverbeschoeiing in het Kanaal Almelo - De Haandrik overeenkomstig besluit PS/2016/300.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor vervangingsinvesteringen is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Wij bereiden voor en voeren de vervanging van wegen en kunstwerken uit conform het Statenbesluit PS/2016/300.

  2. Wij bereiden voor en vervangen delen van de oeverbeschoeiing van Kanaal Almelo - De Haandrik.

Toelichting op voortgang

Actiepunt 1:

Vervanging wegen

De vervanging van de N765 wordt in 2019 uitgevoerd. De N760 zal naar verwachting in 2020 worden uitgevoerd. De N332 is verzet naar 2020 aansluitend op de uitvoering van de werkzaamheden aan de A1 en rekening houdend met de bereikbaarheid in de regio.

Vervanging Kunstwerken

Zoaals gemeld in jaarrekening 2018 vindt de realisatie van de vervanging en/of verbetering van de kunstwerken in 2019 en 2020 plaats.

Actiepunt 2:

Vervanging oeverbeschoeiing Kanaal Almelo - De Haandrik

Inspectie van de oeverbeschoeiing heeft uitgewezen dat uitstel van de vervanging op drie trajecten niet langer verantwoord is.

Twee van deze trajecten (Daarlerveen en Vroomshoop) liggen in het gebied van waaruit in de afgelopen periode schademeldingen van aanwonenden zijn ontvangen.

Voor de zomer starten wij met het vervangen van de oeverbeschoeiing op de 3 trajecten. Gelet op de hoeveelheid schadeclaims en het onderzoek wat nu wordt uitgevoerd zullen wij zorgen voor een zorgvuldige afstemming en communicatie met de omgeving.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voorbereidingskosten vervangingsinvesteringen 2020 -2023

In de perspectiefnota 2019 (PS/2018/278) heeft u voor de vervangingsinvesteringen in wegen, kunstwerken en vaarwegen structurele middelen beschikbaar gesteld. Vanaf 2020 is er jaarlijks € 8 miljoen gereserveerd voor de vervanging van wegen, kunstwerken en vaarwegen. Om de realisatie van de vervanging te realiseren is gestart met de voorbereidingen. De kosten zijn alleen voor de verkenning en een deel voor planstudie/voorbereiding. In de loop van 2019 zullen wij u een investeringsvoorstel voorleggen waarin het volledige programma van de vervangingsinvesteringen voor de periode 2020-2023 is beschreven.

Bij de begroting 2020 worden de afschrijvingslasten en de bijbehorende onttrekkingen aan de Reserve dekking kapitaallasten activa geactualiseerd.

Kapitaallasten wegen en kunstwerken

Het gerealiseerde bestedingsritme tot en met 2018 van een aantal investeringsprojecten in wegen en kunstwerken wijkt af van de aannames daarover, die in de begrotigng 2019 zijn gehanteerd. Dit heeft geen gevolgen voor het investeringsbudget als geheel, maar wel voor de verdeling van de kapitaallasten over de jaren. Om die reden dienen de begrote kapitaallasten op de prestaties 468, 469 en 472 per saldo met  € 0,6 miljoen te worden verlaagd.

Voor prestatie 4.7.2 gaat het om een verlaging van € 43.000.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie heeft als (vaar)wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig (vaar)wegennet.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsbesluit programma Mobiliteit [PS/2011/948] (bijbehorend besluit).
  • Daarnaast is vanuit de Perspectiefnota 2015 en Perspectiefnota 2017 budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie.