4.1.3 Integraal Mobiliteitsbeleid

De omgevingsvisie is het beleidskader waarin ook het mobiliteitsbeleid van Overijssel op hoofdlijnen is bepaald. Daarnaast is in 2018 de integrale netwerkvisie Overijssel (INO) opgesteld. Met deze integrale visie op onze mobiliteitsnetwerken voor fiets, OV (spoor en bus) en auto kunnen we op bepaalde vervoersrelaties bewuster kiezen voor investeringen op 1 of meerdere systemen. Samen met partners werken we de hoofdlijnen uit in koersdocumenten voor Openbaar Vervoer, fiets, auto en goederenvervoer en logistiek. Daarnaast werken we met beleidsimpulsen op aspecten die de verschillende vervoersvormen raken. Voorbeelden zijn verkeersveiligheid, het programma Beter Benutten en binnenkort ook slimme mobiliteit en / of duurzaamheid.

Context

Op basis van de Koersdocumenten en Beleidsimpulsen maken we samen met onze partners dynamische meerjarenprogramma's met passende acties en maatregelen. Vervolgens werken we deze op passende schaal uit met lokale partijen en inwoners.

Acties

  1. Wij actualiseren samen met onze partners ons integraal uitvoeringsprogramma mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Beleidsimpulsen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Voor de beleidsimpuls verkeersveiligheid heeft u in 2016 € 8 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is tot en met 2018 circa € 3 miljoen besteed. In de begroting 2019 is momenteel € 2 miljoen opgenomen als bijdrage aan het uitvoeringsprogramma mobiliteit (uvp) voor fysieke inframaatregelen. Om ook aan de niet fysieke maatregelen (zoals gedragsbeinvloeding) invulling te kunnen geven, wordt € 500.000 aan de begroting 2019 toegevoegd.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie Overijssel is initiatiefnemer bij het opstellen van regionale meerjarenprogramma's. Deze programma's worden nadrukkelijk samen met partners en stakeholders opgesteld. Welke rol provincie heeft / krijgt binnen het de uitvoeringsprogramma's is afhankelijk van de betreffende maatregel en zal variëren.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: