4.1 Integrale mobiliteitsaanpak Overijssel

Om ook in de toekomst over een veilige en goede bereikbaarheid te beschikken, gaan we onze bestaande vervoersystemen en netwerken slimmer benutten. Dit doen we onder meer door in te zetten op gedragsbeïnvloeding en het beter op elkaar laten aansluiten van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (knooppunten water, weg en spoor / openbaar vervoer). Daarnaast maken we keuzes in de verschillende kwaliteitsniveaus die nodig zijn voor onze wegen, waterwegen en spoorlijnen. Dit doen we op basis van een integrale netwerkvisie waarin we onder andere het goederen- en personenvervoer, de bestaande infrastructuur en de onderlinge verbindingen en de economische rol van het gehele netwerk in beeld brengen.

Context

Voordat we grootschalige investeringen in de infrastructuur voorstellen, zetten we eerst in op beter en slimmer gebruik van vervoerssystemen. Waar onderhoud aan de orde is maken wegbeheerders zo veel mogelijk 'werk met werk' door de infrastructuur gelijktijdig aan te passen conform beleid en recente inzichten.