3.5.6 Monitoring en evaluatie

Met monitoring en evaluatie bepalen wij de effectiviteit van ons beleid om waar nodig ons beleid te kunnen aanpassen. In het Natuurpact zijn afspraken gemaakt over de onderwerpen waarover wij het Rijk informeren.

Context

In het Natuurpact is afgesproken dat rijk en provincies een gezamenlijke aanpak uitwerken voor monitoring van natuur. In het koersdocument ‘Natuur voor Elkaar’ hebben we met betrokken partijen afgesproken om in ons natuurbeleid naast bescherming meer aandacht te hebben voor beleven en benutten van natuur. Dat betekent dat we onze monitoring ook op deze drie aspecten richten. Bij de uitvoering van de monitoring betrekken wij onze partners.

Acties

  1. Wij coƶrdineren de monitoring van het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel die wordt uitgevoerd door terreinbeheerders.

  2. Wij monitoren zelf de effecten van agrarisch natuurbeheer en de effecten van de uitvoering van de maatregelen voor Natura 2000.

  3. Wij ontwikkelen provinciale indicatoren (voor beschermen, beleven en benutten) waarmee wij ons natuurbeleid kunnen evalueren.

  4. Wij leveren informatie aan voor de landelijkeVoortgangsrapportage Natuur (kwaliteit en kwantiteit) en de lerende evaluatie van het Natuurpact dat door het Planbureau voor de leefomgeving wordt opgesteld.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder en onderzoeker.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee