3.5.4 Europees natuurbeleid

Wij beïnvloeden het beleid van andere overheden om de randvoorwaarden voor ons eigen natuurbeleid te verbeteren. In IPO-verband en samen met het Rijk volgen we de ontwikkelingen in het Europese natuurbeleid en waar nodig beïnvloeden we de besluitvorming.

Context

De provincies hebben voorjaar 2017 besloten voor deze taak de rol van "gelijkwaardig partner" (voorheen: "mededepartement") in te gaan nemen. Dit houdt onder andere in dat de provincies een grotere rol en inbreng krijgen bij Raadstrajecten waarin besloten wordt over Europees natuurbeleid. Inhoudelijk ligt in "Brussel" in de periode 2017-2020 de focus op de uitvoering van het "Actieplan voor natuur, mensen en economie" voor een betere en slimmere uitvoering van de vogel- en habitatrichtlijnen. Daarnaast gaat aandacht uit naar de voorbereiding van het Europese natuurbeleid 2020-2027.

Acties

  1. In IPO-verband bepalen wij met het Rijk de Nederlandse standpunten en inbreng bij de uitvoering van het EU Actieplan voor natuur, mensen en economie. Inzet is oplossingen te vinden voor knelpunten bij de uitvoering van het Europese natuurbeleid in Nederland.

  2. In IPO-verband bepalen wij met het Rijk de Nederlandse standpunten en inbreng bij de voorbereiding van de Europese biodiversiteitsstrategie 2020-2027. Het gaat onder meer om het bepalen van de Europese ambities voor het behoud van biodiversiteit, voor de versterking van groene infrastructuur (in Nederland: NatuurNetwerk Nederland/NNN) en het behoud en herstel van ecosysteemdiensten/natuurlijk kapitaal en om de Europese instrumenten en budgetten (GLB, LIFE, andere) hiervoor.

  3. In IPO-verband en in overleg met Rijk bepalen wij of en hoe de uitvoering van het EU-actieplan doorwerkt in Nederlands beleid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee