3.4.7 Milieu-innovatie in de landbouw

Wij werken een programma uit voor milieu-innovaties bij primaire landbouwbedrijven en in de agrofoodketen gericht op een toekomstbestendige balans tussen natuur en economie.

Context

Met de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zorgen wij door een vermindering van de stikstofdepositie voor betere natuur en voor economische ontwikkelingsruimte. Uit de monitoring van het PAS kan naar voren komen dat op een gegeven moment aanvullende emissie reducerende maatregelen nodig zijn (een zogenaamd “reservepakket”). Wij maken met het Rijk daarover nadere afspraken en over ieders rol en inzet.

Een toekomstbestendige balans tussen natuur en landbouw vraagt om de ontwikkeling van nieuwe concepten en benaderingen. Hierbij kan gedacht worden aan natuurinclusieve landbouw en meer circulaire landbouw. Wij stimuleren innovatieprojecten voor de ontwikkeling van concepten en benaderingen die een grotere duurzaamheid verbinden aan een financieel-economisch gezonde bedrijfsvoering.

Naar aanleiding van de tussenbalans van het coalitieakkoord ronden wij de strategieontwikkeling voor de verduurzaming van het landelijk gebied af, inclusief de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). De strategieontwikkeling geeft ons inzicht in kansen, knelpunten en handelingsperspectieven op basis waarvan vervolgstappen bepaald kunnen worden.

Acties

  1. Indien uit de monitoring blijkt dat dit nodig is, maken we met het Rijk afspraken over de inzet van "reservemaatregelen".

  2. Uitwerking en uitvoering van doorbraakprojecten voor verduurzaming en financieel-economische versterking van de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven.

  3. Afronden strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Bij het jaarverslag hebben wij u al geïnformeerd, dat er nog geen inzet nodig is voor reservemaatregelen PAS. Landelijk wordt gewerkt aan een reservepakket, maar vooralsnog gaan deze geen (substantiële) financiële bijdrage van de provincie vragen.

Actie 2

Er loopt één doorbraakproject. Dit verloopt moeizaam. Er zijn te weinig belangstellenden. Er is nog geen zicht op andere doorbraakprojecten.

Mijlpaal

De strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied is conform planning opgeleverd.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

1e kwartaal: Oplevering strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied.