3.3.8 Faunabeheer

Wij werken aan de balans tussen soortenbescherming en economische belangen. Het beleid is gericht op zo min mogelijk ingrijpen in populaties; we proberen problemen te voorkomen. Als ingrijpen toch nodig is, richten we ons op het oplossen van de oorzaak en daarna op bestrijding van de gevolgen. Daar waar de schade aan onder andere gewassen het maatschappelijk aanvaardbare risico te boven gaat wordt - onder voorwaarden - schade vergoed.

Context

De Faunabeheereenheid (FBE) voert het faunabeheer in de provincie uit, binnen de kaders van het provinciale beleid en op basis van een door ons goedgekeurd Faunabeheerplan. Op 1 september 2019 eindigt het lopende Faunabeheerplan. De FBE dient een nieuw plan ter goedkeuring in en vraagt nieuwe ontheffingen aan, die op 1 september 2019 in werken moeten treden.

De provincie betaalt alle kosten van de FBE in de vorm van een jaarlijkse subsidie. De FBE werkt op basis van een jaarplan. De maatschappelijke impact van het faunabeheer en de wettelijke en juridische eisen die aan het beheer gesteld worden, onder andere op het gebied van de monitoring (zie ook prestatie 3.5.6), vragen meer inzet van de FBE dan in het verleden.

De provincie betaalt een tegemoetkoming in de kosten van landbouwschade veroorzaakt door beschermde diersoorten. BIJ12 beoordeelt en behandelt de schadeclaims op basis van de kaders die wij daarvoor stellen. Wij gaan voor 2019 uit van dezelfde raming als voor 2018, maar de werkelijke schade fluctueert sterk. In 2017 was deze circa 50% hoger dan de raming.

Acties

  1. Wij verlenen subsidie aan de Faunabeheereenheid.

  2. Wij besluiten over de goedkeuring van het Faunabeheerplan.

  3. Wij volgen de uitvoering van het faunabeheer en sturen die zo nodig bij, in overleg met de FBE.

  4. Wij voeren de valwildregeling uit.

  5. Wij onderzoeken welke acties nodig en mogelijk zijn om populaties van beschermde dieren in balans te brengen met menselijk gebruik, om daarmee schade en overlast te voorkomen.

  6. Wij verlenen een tegemoetkoming in de kosten van landbouwschade, veroorzaakt door beschermde diersoorten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Initiatiefnemer, ontwikkelaar, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

  1. Goedkeuring van het nieuwe faunabeheerplan 2019 - 2024 voor 1 maart en ontheffingen op basis daarvan per 1 september.
  2. Voorstel voor aanpassen van de vrijstellingslijst ruimtelijke ingrepen (opgenomen in de provinciale omgevingsverordening), najaar 2019.