2.4.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

Door het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken beperken wij (toekomstige) risico's voor een gezond leefmilieu.

Context

Door ouderdom en weersinvloeden verweren asbestplaten waardoor losse asbestvezels verspreid worden. Dit is schadelijk voor de gezondheid en daarom is het vanaf 2024 verboden om een asbestdak te hebben. Wij zetten ons in om de verwijdering van asbestdaken te versnellen, zodat risicovolle situaties eerder worden gesaneerd, meer eigenaren hun asbestdaken verwijderen en er een betere spreiding van de verwijdering tussen nu en 2024 plaatsvindt.

Wij doen dit door:

  1. Regie te voeren op effectieve samenwerking tussen de verantwoordelijke partijen.
  2. Het stimuleren en faciliteren van die partijen zodat ze sneller hun aandeel in de aanpak gaan leveren.
  3. Waar nodig zelf procesmaatregelen uit te voeren.

Hiervoor hebben wij in 2017 een Plan van Aanpak Asbestdaken opgesteld, dat loopt tot en met 2019. In de uitvoering koppelen we asbestsanering zoveel mogelijk aan andere provinciale belangen.

Een beperkt deel van de eigenaren kan de financiering van de sanering niet zelf rond krijgen. In uw Statenvergadering van 11 april jl. heeft u een motie aangenomen, waarin u vraagt te onderzoeken of er een stimuleringsfonds ingesteld kan worden. Ten tijde van de opstelling van deze begroting wordt aan deze motie invulling gegeven. Daarbij wordt aan het Rijk een regiodeal Toekomstgerichte erven voorgesteld, het fonds maakt hier onderdeel vanuit.  Afhankelijk van de ontwikkelingen in de tweede helft van 2018 en uw besluitvorming daarover, vloeien er in 2019 nieuwe acties uit voort.

Acties

  1. Wij breiden onze online toolbox uit met nieuwe producten. Alle beïnvloeders (zoals banken en accountants) hebben daarmee de mogelijkheid om hun klanten met een asbestdak van maatwerkadvies te voorzien ten aanzien van financiering en realisatie.

  2. Samen met gemeenten en omgevingsdiensten ontwikkelen wij handhavingsbeleid met het oog op de periode vanaf 1 januari 2024.

  3. Wij ronden het provinciale versnellingsprogramma eind 2019 af.

  4. Wij zetten een stimuleringsfonds op waar in ieder geval niet-draagkrachtige eigenaren geld kunnen lenen voor de vervanging van het asbestdak en sluiten daarbij in principe aan bij het voorgenomen landelijk fonds.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen in deze prestatie, namelijk beïnvloeder, faciliteerder, regisseur en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website Asbestdak

Mijlpalen:

Eind 2019 organiseren we een overdrachtsmoment. Gemeenten en marktpartijen kunnen zelfstandig verder werken aan de versnelling van de verwijdering van asbestdaken.