1.4.3 IJssel-Vechtdelta

Het programma IJssel-Vechtdelta draagt bij aan duurzaam veilig en klimaatbestendig wonen, werken en recreëren in de IJssel-Vechtdelta.

Context

Regionale overheden en het Rijk werken samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen en inwoners aan de uitvoering van de gezamenlijke strategie 'Leven met water': waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de IJssel-Vechtdelta. Hiermee worden de Deltabeslissingen uitgevoerd en wordt IJssel-Vechtdelta als landelijke proeftuin in het Deltaprogramma verder uitgebouwd. We geven hiermee uitvoering aan de Statenbesluiten: PS/2012/133, PS/2012/843, PS/2013/979, PS/2014/973. Hier ligt een relatie met de Agenda IJsselmeergebied (zie prestatie 1.4.2) en klimaatadaptatie (zie prestatie 1.4.5).

Acties

  1. Wij voeren de laatste acties van de strategie 'Leven met water': waterveiligheid en klimaatbestendigheid in de IJssel-Vechtdelta uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het programma IJssel-Vechtdelta is in maart afgerond. De werkzaamheden en het (door) ontwikkelen van de tools en pilotprojecten gaat echter in 2019 en 2020 nog door. In het programma (€ 14,4 miljoen) is een start gemaakt met de ontwikkeling van tools en pilots voor het klimaatbestendig en deltaproof inrichten van onder andere de Weezenlanden, Frankhuis, Voorst A, en de Vitale infrastructuur en kwetsbare objecten. Naast deze specifieke projecten heeft u budget beschikbaar gesteld voor overige projecten en pilots (€ 3,2 miljoen). Omdat een aantal projecten goedkoper is uitgevallen dan vooraf begroot, resteert op dit moment nog een bedrag van afgerond € 0,6 miljoen. De stuurgroep IJssel-Vechtdelta heeft in maart 2019 aangegeven dat de ontwikkelde kennis en kunde in de regio IJssel-Vechtdelta voor een bredere regio toepasbaar is. Zo ook voor de werkregio’s die voor klimaatadaptatie zijn gevormd in opdracht van het Deltaprogramma. Daarom wil de stuurgroep IJssel-Vechtdelta haar werkzaamheden niet abrupt afbreken, maar de doorontwikkeling van opgedane kennis en lopende projecten in 2019 en 2020 integreren en borgen voor de bredere werkregio’s. Dit maakt een soepele overgang mogelijk naar vervolgwerkzaamheden onder het deltaprogramma ruimtelijke adaptatie en een nieuwe coalitie.

Wij stellen u daarom voor om de resterende middelen van het IJssel –Vechtdelta programma in te zetten voor de financiering van projecten / pilots en het ontwikkelen van kennis en tools bedoeld voor de bredere werkregio. Deze middelen staan al in de begroting 2019, waardoor er geen begrotingswijziging nodig is.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als Provincie in dit programma situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website IJssel-Vechtdelta