6.3.1 Cultuur is jong geleerd

Cultuureducatie helpt kinderen voor te bereiden op een toekomst waarin vaardigheden als creatief zijn, samenwerken en kritisch denken belangrijker worden. Ieder kind in Overijssel moet de kans krijgen zijn of haar creativiteit optimaal te ontwikkelen. Wij willen dat cultuureducatie een vanzelfsprekend onderdeel is van de leeromgeving van jonge kinderen.

Context

Wij hebben ons via het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013 – 2023 met het Rijk, provincies, gemeenten en het onderwijs gecommitteerd aan goed cultuuronderwijs. Daarmee moet je vroeg beginnen. Voor de echte verankering investeren overheden en cultuuronderwijs in de kennis en expertise in de scholen voor primair onderwijs in plaats van in meer aanbod of in intermediaire structuren. Onze partners hierin zijn gemeenten, scholen, het Rijk, Rijnbrink en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met onze gezamenlijke inzet, betrokkenheid en middelen komt er samenhang in de afzonderlijke activiteiten van onze partners en bieden we een cultuureducatieprogramma waarin kwaliteit voorop staat. Door te participeren in de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit hebben we de deelname van 21 Overijsselse gemeenten bereikt.

Acties

  1. Wij streven ernaar om ons Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs Overijssel verder uit te breiden met tenminste 5 gemeenten en betrokken onderwijsinstellingen, waarmee we voor langere termijn afspraken maken over cultuuronderwijs in Overijssel.

  2. Wij streven ernaar om in tenminste 5 gemeenten lokale convenanten te ontwikkelen, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed en structureel cultuuronderwijs.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

De inspanningen op het gebied van uitvoeringsafspraken bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs lopen voorspoedig. Om de verwachte voortgang niet te belemmeren is extra budget nodig in 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020