Voorgestelde begrotingswijzigingen

Financiering en dekkingsmiddelen

(x € 1000)

Soort

Datum

Lasten

Baten

Toelichting

PS

Garantstelling Sectorplan Twente Werkt

Garantstellende partijen van het Sectorplan Twente Werkt hebben 50% van het tekort aan overheadkosten bijgedragen. Voor de provincie komt deze aanspraak neer op een bedrag ad. € 88.821. Het resterende bedrag van de garantstelling € 953.179 kan vrijvallen uit de risico reserve en worden toegevoegd aan de algemene reserve dit laatste gebeurt bij kerntaak 20.
Wij stellen u voor om een bedrag van € 953.000 te onttrekken aan Algemene Risicoreserve en toe te voegen aan de Algemene Reserve.

GS

Totaal